Pravidla a podmínky prodejní akce LG

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce „Zdarma mobilní telefon LG G2 nebo tablet LG G-PAD“ (dále jen „prodejní akce“).

 1. Pořadatel prodejní akce:
  Pořadatelem prodejní akce je společnost LG Electronics CZ, s.r.o. se sídlem na adrese Zlatý Anděl Nádražní 23/344, Praha 5, PSČ 151 34, IČO: 270 89 762 (dále jen „pořadatel“).
 2. Termín a místo konání prodejní akce:
  Prodejní akce probíhá v termínu od 20. prosince 2013 do 30. června 2014. Po tomto termínu je možné jen registrovat vydané vouchery.
 3. Účastník prodejní akce:
  Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky (dále jen „účastník “).
 4. Účast v prodejní akci:
  Prodejní akce se vztahuje pouze na vybrané výrobky – televizory UHD LG. Účastník se do prodejní akce zapojí tak, že v době konání prodejní akce zakoupí vybraný výrobek LG a následně nejpozději do 31. 7. 2014 do 24:00 hod na http://www.bonuslg.cz/uhd vyplní registrační formulář a provede objednávku dárku. Pro správnou registraci musí účastník v rámci registračního formuláře vyplnit řádně všechny údaje, především vyplnit správný unikátní kód z voucheru a odeslat zadané údaje přes dané internetové stránky. Do prodejní akce nebudou zejména zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení správnosti registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky - dokladu o zaplacení akčního výrobku za účelem případného ověření nároku na dárek (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na odměnu.
 5. Dárky a průběh prodejní akce:
  Účastník prodejní akce (zákazník) získá od vybraných prodejců při zakoupení níže specifikovaných modelů televizorů LG voucher na dárek zdarma. Tento voucher obsahuje unikátní registrační kód, který je chráněn stíratelnou vrstvou. Pro získání dárku musí zákazník vyplnit registrační formulář na http://www.bonuslg.cz/uhd, kde vloží tento unikátní kód z voucheru. Následně si podle typu zakoupeného výrobku a voucheru objedná mobilní telefon LG G2 nebo tablet LG G-PAD dle typu vouchery. Veškeré náklady spojené s distribucí dárků nese pořadatel akce. Zákazník obdrží dárek do 14 dnů po řádné registraci voucheru prostřednictvím České pošty.
  • Mobilní telefon LG G2 při zakoupení těchto modelů televizorů LG: 65LA965S, 65LA970S
  • Tablet LG G-PAD při zakoupení tohoto modelu televizoru LG: 55LA970S
 6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
  Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v prodejní akci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této prodejní akce (dále jen „údaje) do databáze společnosti LG Electronics CZ s.r.o. jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím určeného zpracovatele pro účely prověření platné účasti v prodejní akci a realizaci výhry a dále pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník souhlasí s tím, že správce je oprávněn poskytnout ve stejném rozsahu jeho údaje rovněž jiným správcům. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha. Účastníci prodejní akce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel prodejní akce je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a obec jeho bydliště v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto prodejní akcí a jím poskytovanými službami s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků prodejní akce, a to po dobu 5 let od ukončení prodejní akce.
 7. Závěrečná ustanovení
  Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním dárků. Nebezpečí škody na dárku přechází na účastníka okamžikem předání dárku účastníkovi. Dárky není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny dárků za jiné dárky, které jsou odpovídající náhradou. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na http://www.bonuslg.cz/uhd. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání dárků v prodejní akci.
 8. Administrátor programu
  Adriana Vrabcová
  Tel: 777 731 076
  adriana.vrabcova@foxhunter.cz

Máte problém s registrací voucheru? Potřebujete poradit? Pište, volejte. Mail: adriana.vrabcova@foxhunter.cz Tel.: 777 731 076 (po-pá 9:00 - 17:00)